Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ONLY4KIDS

I. ПРЕДМЕТ
Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Ефект трейд “ ЕООД, гр. Благоевград, ул. Дамяница 8, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин www.only4kids.bg, наричан по-долу „Only4kids.bg”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Ефект трейд “ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: Благоевград  ул.Дамяница 8
3. Адрес за упражняване на дейността :Благоевград ул. Дамяница 8
4. Данни за кореспонденция: sales@only4kids.bg, телефон:+359899128609
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 206487990
6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 206487990


III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Можете да пазарувате от  only4kids.bg  като регистрирани или нерегистрирани потребители.

-За да се регистрирате следва да въведете име и парола за отдалечен достъп, които се определят от Вас, чрез регистрация по електронен път в сайта.
- С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", декларирате, че сте съгласни с тяхното съдържание и се задължавате безусловно да ги спазвате.
 - Ние потвърждаваме извършената от Вас регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Вас електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. След потвърждаването се създава акаунт.
- При извършване на регистрацията Потребителя се задължава да предостави верни и актуални  данни. Той своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
- Настоящите общи условия могат да бъдат приети и без извършването на регистрация в only4kids.bg  чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта.
- Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Потребителя  и електронния магазин, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Потребителя  има право да го променя.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на only4kids.bg.
- Страна по договора с Доставчика е Потребителя съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния му профил.
- Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика.
- Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените  данни са неверни или заблуждаващи.
-Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
-Извършване на регистрация в only4kids.bg и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителя няма до този момент регистрация или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация.
-Влизане в системата за извършване на поръчки на електронния магазин чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация.
-Избиране на една или повече от предлаганите стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
-Предоставяне на данни за извършване на доставката.
-Избор на способ и момент за плащане на цената.
-Потвърждение на поръчката.
-Потребителите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин

V. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Правилата на настоящия раздел  от тези общи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в електронния магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

-Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта.
 -Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта .
- Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.
-Информацията за цени, начин на доставка и методи за плащане ще получите в страниците ,,Доставка и плащане” и ,,Връщане и замяна”
-Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.
- При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
-Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и търговски вид.
-Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.                             

- Всички стоки подлежат на рекламация при наличието на фабричен дефект, който обаче е остановен в момента на получаване на стоката и разопаковането и.


VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

-Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
- Потребителя трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.                                                                               

-Доставчика не носи отговорност за неточното възпроизвеждане на цветовете в следствие на индивидуални настройки и технически параметри на мониторите които се използват за достъп до сайта.                                                               

-В случей че Потребителя не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаването и Доставчика се освобождава от задължението си да достави стоката. При повторно заявяване на желание за получаване на стоката от страна на Потребителя той поема всички разходи по доставка на стоката.


VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

-Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
- От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от тях в момента на регистрацията.
- Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
- Потребителите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.
- Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
- В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.                                                   

-Елекронния магазин предприема всички необходими мерки за защита и съхранение на предоставената от Потребителя информация, но не носи отговорност, ако с нея се сдобият трети лица в следствие на пробив в системата на сайта.

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

- Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители, които имат регистрация.
- Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
-при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора.
-по взаимно съгласие на страните в писмен вид.
-едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна.
-при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си.
-при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.
-в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на електронния магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.
-в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.
- За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
- Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.